,,….JEST W ORKIESTRACH JAKAŚ SIŁA…..’’

Orkiestra Dęta KWK Piast jednoczy środowisko lokalne, jest dobrym ambasadorem miasta Bierunia. Niewątpliwie tworzy przyjazny klimat. Przyjazny i serdeczny dla wszystkich mieszkańców i gości Bierunia. Dorobek, który budzi szacunek, dobrze rokuje na przyszłość. Pracowitość członków orkiestry sprawia, że ich krajanie z niecierpliwością wyczekują kolejnych występów, niespodzianek repertuarowych.
Takie perełki trzeba wspierać
GRZEGORZ SZTOLER – Laureat Nagrody Clemens Pro Arte

W imieniu Stowarzyszenia Orkiestra Dęta Piast prosimy o wsparcie i przekazanie 1% podatku na działanie statutowe Stowarzyszenia
KRS : 0000620286

WZD STOWARZYSZENIA

19 czerwca 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Orkiestra Dęta KWK Piast. Delegaci wysłuchali sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia, które podstawił Prezes Stowarzyszenia Mariusz Śliwiński i podkreślił, że rok 2017 był rokiem stabilizacji dla Stowarzyszenia. Szczególnie ważnym momentem było wypracowanie zasad funkcjonowania Orkiestry Dętej Piast i po burzliwych uzasadnionych i merytorycznych rozmowach opracowanie i podpisanie Regulaminu Organizacyjnego Orkiestry. Podkreślił również, że do dobrego funkcjonowania Stowarzyszenia przyczyniło się przypisanie zadań dla członków Zarządu. Szczególnie ważna rola przypadła kol. Adrzejowi Sapińskiemu, który został odpowiedzialny za poziom artystyczny Orkiestry, za prowadzenie prób Orkiestry oraz za dyscyplinę w Orkiestrze. W sprawozdaniu Prezes omówił również bardzo dobrą współpracę z Kierownictwem Kopalni Piast-Ziemowit i Organizacjami Związkowymi działającymi w kopalni, z władzami Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego, a także znakomitą współpracę i ogromne zrozumienie ze strony władz miasta Bierunia. Równocześnie poinformował o coraz lepszej współpracy z bardzo ważnym parterem jakim dla Stowarzyszenia obecnie jest firma  GSU Ubezpieczenia. Partner strategiczny, odpowiedzialny i zaangażowany w pomoc, dlatego cały Zarząd GSU Ubezpieczenia zasługuje na bardzo ciepłe i szczególne słowa podziękowania. Ważnym tematem poruszanym w sprawozdaniu była zapowiedź podjęcia uchwały o zmianach zapisów Statutowych Stowarzyszenia, zmiany są nie zbędne do uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego. Po dwóch latach działalności publicznej Stowarzyszenie spełnia wszelkie wymogi do tego by stać się organizacją OPP. Pozyskanie środków z 1% podatku od osób fizycznych i przedsiębiorstw to ogromne wyzwanie dla całego Zarządu i dla wszystkich członków Stowarzyszenia, a jednocześnie ogromna odpowiedzialność, gdyż pozyskane środki podlegają szczególnej kontroli odpowiednich państwowych urzędów. Ale jesteśmy na to przygotowani, mamy, jako Zarząd świadomość z odpowiedzialności i ogromu pracy, jaką trzeba będzie włożyć by środki z 1% pozyskać, środki, z których jako Stowarzyszenie będziemy mogli materialnie skorzystać dopiero na jesień w przyszłym roku, ale mamy nadzieję, że dzięki naszej wspólnej pracy w pozyskaniu darczyńców będą to środki, które będziemy mogli przeznaczyć na naszą działalność Statutową, a przede wszystkim na zwiększenie ilości prób, tak bardzo nam przecież potrzebnych do podnoszenia poziomu muzycznego naszej Orkiestry podkreślał Prezes w swoim sprawozdaniu. Delegaci jednogłośnie przyjęli sprawozdanie i udzielili na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kol. Sławomira Zagórskiego absolutorium Zarządowi. Delegaci Walnego Zebrania Stowarzyszenia Orkiestra Dęta KWK Piast podjęło Uchwałę nr. 1/2018 o nadaniu Godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Orkiestra Dęta KWK Piast Panu Krystianowi Grzesicy, który ze wzruszeniem podziękował za to wyróżnienie i stwierdził, że Orkiestra Dęta Piast jest Czarnym Złotem Bieruńskiej ziemi. Na zakończenie zebrania Prezes Stowarzyszenia podziękował wszystkim muzykom, delegatom, pani Księgowej za cały rok wspólnej i efektywnej pracy.